سامانه مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران به منظور سهولت ارائه اطلاعات مربوط به فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها و افزايش رضايتمندي متقاضيان شركت در اين فرآيند ها راه اندازي شده است.

شما مي توانيد با ثبت نام در اين سامانه و بارگذاري اسناد معتبرشركت خود از امکانات سايت از جمله اطلاع به موقع از فرآيند برگزاري مناقصات جديد و دسترسي به اطلاعات ارائه شده قبلي خود در مناقصات پيشين ضمن تسريع در پاسخگويي به مناقصات اين شرکت در ارزيابي دقيق خود ما را ياري نمائيد.