آدرس تهران (دفتر مركزي) :

 

آدرس مس سرچشمه  :

آدرس مس ميدوك :

آدرس مس سونگون  :

 

تلفن تهران (دفتر مركزي) :

تلفن مس سرچشمه  :

تلفن مس ميدوك :

تلفن مس سونگون  :

 

 

نمابر تهران (دفتر مركزي) :

نمابر مس سرچشمه  :

نمابر مس ميدوك :

نمابر مس سونگون  :

 

آدرس ايميل : tender@nicico.com